Advies

Tegengaan van verzakkingen, scheuren in muren, wateroverlast of andere ellende begint ruim voordat de eerste heipaal de grond in gaat. Dat vergt allereerst goed vooronderzoek om in kaart te brengen hoe groot de kans is op schade en waar de grootste risico’s liggen.
 
 

Advies voor jouw bouw- of infraproject

Bij grote bouwprojecten is er al vaak aandacht voor een risicoanalyse, waarna wij een monitoringsplan maken. In deze risicoanalyse kijken we naar de uit te voeren werkzaamheden en de risico’s die daarbij komen kijken. Ook kijken we naar de omgeving waarin de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Zo passen ze in hartje Amsterdam vaak andere bouwmethoden toe dan op een industrieterrein in de regio.

In de risico-inventarisatie nemen we de bouwplannen en tekeningen van de opdrachtgever mee. Daarnaast halen we informatie uit bemalingsanalyses en monumentenregisters om tot een risicoprofiel te komen. Op basis van dit risicoprofiel stellen we een monitoringsplan op waarin staat welke panden opgenomen we moeten opnemen en welke beheersmaatregelen wenselijk zijn.

 

Advies aan de hand van big data

Wij beschikken over big data over de omgeving. Bijvoorbeeld van de ondergrond, de bevolkingssamenstelling, de grondwaterstanden en de bebouwing. Met die data zorgen we voor een betrouwbare omgevingsanalyse voorafgaand aan een bouwproject. Deze analyse bepaalt ook bij welke gebouwen en woningen een bouwkundige opname noodzakelijk is. De data die wij vooraf en tijdens de bouw verzamelen, maken we zoveel mogelijk transparant en stellen we beschikbaar via ons digitale platform. Aan onze opdrachtgever, maar ook aan omwonenden. Dat geeft de omgeving vertrouwen.

We kunnen grenswaarden voor zettingen, trillingen en geluid bepalen. Dat doen we met oog voor alle betrokken partijen. Wij helpen je in deze fase risico’s in kaart te brengen en 100% schadeloos bouwen voor te bereiden.

Wij denken gedurende het hele project met je mee over de ‘ins & outs’ van de risicobeheersing. Door onze grote ervaring van risicobeheersing bij bouw-, infra- en sloopprojecten kunnen wij doelgericht advies geven.

Juist in een zo vroeg mogelijk stadium is het opzoeken en doorgronden van eventueel opdoemende omgevingsrisico’s een belangrijke basis voor het uitsluiten van claims en onverwachte kostenposten. Ook behoud je draagvlak bij de omwonenden van het project. Je kunt hierdoor al jouw aandacht richten op het realiseren van de kwaliteit die nodig is en het realiseren van een project dat binnen de marges blijft van begroting en budget.

Risico-inventarisatie

Bij een risico-inventarisatie beoordelen wij of de geplande werkzaamheden van invloed zijn op de omgeving. Met de meest recente software en databases op het gebied van trillingen, geluid en omgeving kunnen wij altijd het juiste advies uitbrengen. Wij gebruiken bemalingsplannen in combinatie met bestaand zettingsgedrag om risico’s op verzakkingen te bepalen.

Monitoringsplan

Nadat de risico-inventarisatie is uitgevoerd, stellen wij een helder monitoringsplan op om ervoor te zorgen dat de kans op schade en overlast voor de omgeving minimaal is.

Bouw- en infrawerkzaamheden kunnen namelijk een grote impact hebben op de directe omgeving. Niet alleen kunnen omwonenden overlast ervaren, maar ook kunnen jouw werkzaamheden een risico vormen voor de omliggende gebouwen.

Een monitoringsplan omvat heldere afspraken die het doel hebben om de kans op schade en overlast door bijvoorbeeld trillingen en geluid te minimaliseren.

Advies in de vorm van een prognose

Trillingsprognose

Met de door ons zelf ontwikkelde software kan iedereen op basis van een combinatie van ervaringsgegevens en rekenwaarden een nauwkeurige prognose maken. Deze prognose kan dan toegepast worden op de trillingsbelasting op de omgeving.

Wij adviseren altijd, binnen redelijke grenzen, de prognosewaarden te toetsen met een trillingsmeting. Op basis van de uitkomst van de trillingsprognose wordt bepaald in welke omvang de trillingsmetingen uitgevoerd kunnen worden.

Door middel van onze trillingsmeters meten we volgens de SBR-richtlijn en informeren we je met een melding bij een eventuele overschrijding van de vooraf ingestelde grenswaarde.

Lees hier alles over onze trillingsmetingen.

Geluidsprognose

Wij geven jou een prognose van het geluid dat jouw bouw- of sloopproject gaat veroorzaken. Dit doen wij met een softwarepakket, waarmee wij diverse geluidsbronnen simuleren en de akoestische effecten op bepaalde afstanden berekenen.

Dit geeft je waardevolle informatie voor het eventueel moeten aanvragen van een ontheffing volgens het Bouwbesluit 2012. Door het toevoegen van deze informatie aan het monitoringsplan komt jouw project niet onverwacht stil te liggen.

Lees hier alles over geluidsmetingen.

Start jij een project met omliggende panden?

Stel dan al je vragen aan Mathijs!
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen (0162) 56 15 03 Mailen mdehaan@q-e.nl