Privacybeleid

Wij zorgen voor de waarborging van de privacy rechten van zowel de gebruikers van onze website als van de gebruikers van onze diensten. Wij gaan dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan ons stelt.

Privacy 

Wij vinden het belangrijk om de privacy te waarborgen van de bezoekers van onze websites en de gebruikers van onze diensten. Daarom gaan wij vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die wij verzamelen. En we houden ons in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan ons stelt.  

We geven hieronder meer informatie over de gegevens die we verzamelen. 

 

Daaronder: 

Privacybeleid

Persoonsgegevens 

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die de gebruiker uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons ter beschikking stelt. De informatie bestaat onder meer uit voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Ook andere gegevens die gebruikers aan ons verstrekken kunnen wij opslaan. Wij zullen ook persoonsgegevens verwerken als wij hiertoe op grond van de wet verplicht zijn. 

Doeleinden

Om onze werkzaamheden verrichten, is het voor ons noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen of metingen van en aan het gebouw waarvan personen eigenaar of gebruiker zijn. We gebruiken de persoonsgegevens voor het maken en beheren van afspraken en voor het versturen van post en voor digitale communicatie (via bijvoorbeeld mail of WhatsApp). 

We verwerken ook persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven. 

We verwerken de persoonsgegevens altijd alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

Bewaartermijn 

Wij bewaren de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Rapportages van plaatsbeschrijvingen bewaren we zeven jaar (gerekend vanaf afronding van het project). Daarna verwijderen wij de persoonsgegevens van gebruikers/eigenaren van panden. 

Na uiterlijk 31 dagen verwijderen wij alle persoonsgegevens die bezoekers van onze website hebben ingevuld via het contactformulier. 

Rechten betrokkenen

Degene van wie wij de persoonsgegevens verwerken heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om ons te verzoeken om inzage, rectificatie en/of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking.  

Ook komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft diegene het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit op grond van de complexiteit niet van ons binnen voornoemde termijn kan worden verlangd. 

Als de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens en in België de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Gegevens uitwisselen met anderen

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of wanneer hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen. 

reCAPTCHA 

Om spam via ons contactformulier tegen te gaan gebruiken wij reCAPTCHA. Dit systeem is eigendom van Google. Wanneer gebruikers zijn ingelogd op hun Google-account, verzamelt onze reCAPTCHA informatie, waaronder: verwijzende URL, IP-adres, informatie over het besturingssysteem, cookies, muis- en toetsenbordgedrag, datum- en taalinstellingen, JavaScript-objecten, schermresolutie. 

Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden. We gebruiken ook cookies om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. 

De cookies kunnen via de browser worden uitgezet. Voor het plaatsen van analytische cookies vragen wij toestemming.  

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over het gedrag van onze bezoekers, zoals data over aantallen bezoekers en de bezochte pagina’s. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. 

 

Wijziging Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. 

Mei 2023