11 juli 2022

Plaatsbeschrijving: Wat het is, hoe het moet en de voordelen

Een plaatsbeschijving stelt via foto's en tekst vast of woningen en andere gebouwen al gebreken vertonen voordat een bouwproject start.

Een plaatsbeschrijving beoordeelt of er al gebreken zijn aan woningen en andere gebouwen via foto's en tekst, nog voordat een bouwproject van start gaat.

De definitie

Een plaatsbeschrijving registreert bestaande gebreken aan een gebouw of infrastructureel object aan de hand van foto's en tekst. Deze gebreken worden gebundeld in een rapport dat beschikbaar wordt gesteld aan zowel de bewoner als de opdrachtgever. De uitvoering vindt plaats binnen een van tevoren bepaald gebied (het risicogebied) waarbinnen risicovolle werkzaamheden zullen plaatsvinden. Hieronder vallen onder andere heiwerkzaamheden, bronbemaling/grondwateronttrekking, het in- en uittrillen van damwanden, en ook (zwaar) bouwverkeer over een tracé. Doorgaans voert een expert op het gebied van plaatsbeschrijvingen of landmeetkunde de beschrijving uit.

Plaatsbeschrijvingen binnen een risicocontour:

Voordat een plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd, bepalen we de straal van het risicogebied. Eerst kijken we naar objecten binnen de risicocontour. Een risicocontour beschrijft de afstanden tussen risicobronnen en kwetsbare objecten. Dit gebied geeft de kans aan dat objecten schade oplopen door de werkzaamheden van een bouw- of infraproject. Binnen de risicocontour is het risico groter dan daarbuiten. Een object betreft meestal een permanente constructie, zoals een woonhuis, bedrijfspand, infrastructuur, (civieltechnisch) kunstwerk, straatmeubilair, of bestrating.

Plaatsbeschrijving:

Een plaatsbeschrijving voeren we uit voordat risicovolle werkzaamheden binnen het vastgestelde gebied beginnen. Deze nulmeting geeft zowel bewoners als aannemers duidelijkheid. Aan de ene kant voorkomt het onterechte claims die veel tijd en energie vergen. Aan de andere kant kunnen bewoners en pandeigenaren hun schade eenvoudiger aantonen als er daadwerkelijk iets fout is gegaan. We leggen het object (woonhuis, bedrijfspand, instelling, of infrastructuur) vast via foto's en tekst. Men kan ervoor kiezen alleen de aanwezige gebreken vast te leggen of het volledige object middels overzichtsfoto's. De plaatsbeschrijving dient in dit geval als referentiepunt of nulmeting.

Bijkomende plaatsbeschrijving:

Een bijkomende plaatsbeschrijving voeren we uit tijdens risicovolle werkzaamheden binnen de risicocontour. Dit kan bijvoorbeeld het afronden van diverse fasen in het project betreffen. Bijvoorbeeld, heiwerkzaamheden of bodemsanering zijn afgerond, en de aannemer begint met een volgende fase van het project. Een bijkomende plaatsbeschrijving kan ook wel een "Proces-verbaal van Toestand" worden genoemd. In dit geval zijn er geen verschillende fasen in het project, maar moet de toestand van een object direct worden vastgesteld. Dit kan nodig zijn bij een uitbreiding van het risicogebied of onverwachte/nieuwe risico's met betrekking tot uit te voeren werkzaamheden.

Plaatsbeschrijving bij einde werken:

Een plaatsbeschrijving bij einde werken voeren we uit nadat er binnen de risicocontour werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Over het algemeen wordt dit gedaan wanneer het project volledig is afgerond. Een plaatsbeschrijving bij einde werken kan niet los worden gezien van een gewone plaatsbeschrijving en wordt daarom gebruikt als vergelijkingsmateriaal.

Gerelateerde artikelen

Alles over de plaatsbeschrijving

Op een plaatsbeschrijving staan alle bouwkundige gebreken die alvóór de start van een bouw- of infraproject in een woning aanwezig zijn.

Lees meer

Plaatsbeschrijvingen voorkomen dure ellende…

Het financiële succes van een project is in belangrijke mate afhankelijk van de schade die wordt aangebracht aan eigendommen van derden.

Lees meer

Zo kan het visitekaartje voor jouw bedrijf eruitzien

Voordat je begint met bouwen, houd je graag directe belanghebbenden op de hoogte van de plannen en van de manier waarop het traject eruit gaat zien.

Lees meer

Onterechte claims vermeiden met een plaatsbeschrijving?

Neem contact op met Gerard Verboom
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen 03 318 73 14 Mailen gverboom@q-e.nl